Inwestor zastępczy i jego zadania

Typowe zadania w fazie realizacji

Należy wiedzieć, że jeśli inwestor zastępczy bierze udział wyłącznie w fazie realizacji inwestycji, wówczas do jego obowiązków należy:

– wybór wykonawcy/wykonawców;

– przekazanie wykonawcy kompletnej dokumentacji oraz terenu budowy;

– zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o rozpoczęciu budowy;

– zgłaszanie projektantowi wszelkich zastrzeżeń do projektu i dokonanie z nim uzgodnień – zawsze po wcześniejszym uzgodnieniu z inwestorem;

– nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji;

– prowadzenie narad roboczych na terenie inwestycji z udziałem inwestora;

– sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych;

– sprawdzanie i odbiór robót budowlanych, uczestniczenie w próbach i odbiorach instalacji;

– potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad;

– nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz bhp przez wszystkich uczestników budowy, w rozumieniu wymagań stawianych przez prawo budowlane i inne obowiązujące przepisy;

– sprawdzanie dokumentów rozliczeniowych pod względem merytorycznym i rachunkowym, opisywanie faktur oraz przekazywanie informacji inwestorowi dotyczących zapotrzebowania na środki finansowe na kolejne miesiące realizacji inwestycji;

– kontrola stanu zatrudnienia podwykonawców i rozliczeń z nimi głównego wykonawcy;

– przygotowanie materiałów do odbioru końcowego inwestycji oraz powiadomienie wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego o jego terminie;

– dokonanie czynności odbioru końcowego inwestycji;

– uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień, stanowisk organów administracyjnych po zakończeniu procesu inwestycyjnego;

– rozliczenie końcowe inwestycji;

– przekazanie użytkownikowi inwestycji wraz z kompletem niezbędnych dokumentów;

– występowanie w imieniu inwestora przed organami administracji publicznej w sprawach wynikających z realizacji inwestycji, w granicach udzielonych pełnomocnictw;

– naliczanie w imieniu inwestora kar umownych oraz ewentualnie odszkodowań od wykonawców oraz dostawców; archiwizacja korespondencji, dokumentacji i przekazanie ich inwestorowi w stanie kompletnym po zakończeniu inwestycji.

Biuro nieruchomości

Zadania na etapie powstawania projektu

Jeśli zaś inwestor zastępczy ma wspierać działania inwestora już na etapie powstawania projektu, powinien mieć odpowiednie kwalifikacje w zakresie projektowania (bądź posiadać w swoim zespole osobę o takich kwalifikacjach). Musimy też pamiętać, aby przekazać mu wszystkie niezbędne pełnomocnictwa, a także stworzyć odpowiednie procedury obiegu i zatwierdzania dokumentów i dokumentacji projektowej. W tym przypadku zakres obowiązków inwestora zastępczego powinniśmy rozszerzyć o:

– wybór projektanta;

– ścisłą współpracę z inwestorem i przekazywanie projektantowi w jego imieniu wszelkich niezbędnych informacji koniecznych do opracowania projektu;

– sprawdzanie i odbiór robót prac projektowych;

– prowadzenie w imieniu zamawiającego rozliczeń finansowych z projektantem;

– uzyskanie w imieniu inwestora wszelkich decyzji administracyjnych umożliwiających rozpoczęcie realizacji inwestycji.