Sposób na budowę domu – budowa z generalnym wykonawcą

Budowa „pod klucz”

Można powiedzieć bez wahania, że najbardziej komfortowym rozwiązaniem z perspektywy inwestora jest tak zwany system generalnego wykonawstwa (zwany też „pod klucz”). Na czym polega ten system? Polega on na całkowitej realizacji inwestycji budowlanej przez jednego wykonawcę, który zobowiązuje się do oddania gotowego obiektu budowlanego. W umowie o generalne wykonawstwo inwestycji obowiązki wykonawcy zostają zatem rozszerzone o czynności, które standardowo (stosownie do przepisów prawa) obciążają inwestora.

Obowiązki wykonawcy generalnego

Należy wiedzieć, że pierwszym obowiązkiem generalnego wykonawcy jest sprawdzenie dokumentacji projektowej, w tym weryfikacja mogących się pojawić błędów oraz rozpoznanie ewentualnych trudności, jakie mogą nastąpić na etapie realizacji projektu. Kolejnym zadaniem jest zabezpieczenie terenu budowy, gdyż odpowiada on za szkody, które mogą tam powstać. Wreszcie generalny wykonawca koordynuje wszystkie prace budowlane na terenie inwestycji, pełni nadzór inwestorski oraz dysponuje w zastępstwie inwestora środkami finansowymi przeznaczonymi na inwestycje. Jeśli podnajmuje do pracy podwykonawców, wówczas odpowiada za jakość całości prac. Trzeba wiedzieć, że generalnym wykonawcą inwestycji może być firma budowlana, biuro projektów bądź przedsiębiorstwo, które nie prowadzi żadnych robót bezpośrednio przy realizacji danej inwestycji. Zanim podejmiemy decyzję o wyborze tego sytemu, powinniśmy wcześniej przeprowadzić rozeznanie rynku i sprawdzić, jak poszczególne firmy radziły sobie z realizacją dotychczasowych inwestycji. Właściciel firmy budowlanej nie musi być inżynierem ani mieć wykształcenia związanego z branżą budowlaną. Wymogiem jest jednak, aby zatrudniał ludzi posiadających uprawnienia techniczne, doświadczenie, wykształcenie oraz wiedzę. Szczególnie istotne jest, aby jednym z takich pracowników była osoba z uprawnieniami do pełnienia funkcji kierownika budowy. Zaangażowanie kierownika budowy stanowi bowiem wymóg prawny realizacji inwestycji. Jeśli firma nie dysponuje pracownikiem uprawnionym do pełnienia tej funkcji, powinniśmy znaleźć taką osobę na własną rękę (wtedy jednak współpraca zespołu oraz kontakt wykonawca – inwestor mogą się układać gorzej). Wybierając generalnego wykonawcę, warto też zwrócić uwagę na posiadane przez daną firmę certyfikaty oraz stosowne technologie – należy się zorientować, czy są wydajne i ekonomiczne. Ważne jest zaplecze techniczne, czyli odpowiednie narzędzia do wykonywania robót. Oczywiście najlepiej jest, jeśli firma dysponuje własnym sprzętem. Kiedy już uda się nam wybrać odpowiedniego dla nas generalnego wykonawcę, musimy zadbać o spisanie stosownej umowy, w której szczegółowo sprecyzujemy zakres praw i obowiązków obu stron. Należy wiedzieć, że umowa o generalne wykonawstwo jest umową mieszaną, co oznacza, ze łączy elementy umowy o roboty budowlane oraz umowy o świadczenie usług (umowy o dzieło bądź zlecenia).

Jak przeprowadzić czyszczenie klimatyzacji domowej?